Regulamin Laser Areny

 1. Właścicielem lokalu Laser Arena jest PC-MARKET.
 2. Osoby przebywające w Laser Arenie są zobowiązane do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby przebywające na terenie Laser Arena zobowiązane są zachowywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób przebywających w lokalu.
 4. Każda osoba przebywająca w lokalu zobowiązana jest do zachowywania należytego porządku i czystości. Obsługa Laser Areny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu oraz w szafkach.
 5. Na terenie Laser Arena zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, wnoszenia oraz spożywania alkoholu oraz środków odurzających np. narkotyków.
 6. Każda osoba, która nie zastosuje się do pkt. 5 zostanie poproszona przez Obsługę Laser Arena do opuszczenia lokalu.
 7. Podczas rozgrywki „broń” trzymamy oburącz, obowiązuje zakaz rzucania „bronią” i używania obraźliwych zwrotów.
 8. Podczas wizyty w Laser Arena należy bezwzględnie wykonywać polecenia obsługi, a także stosować się do przepisów BHP i PPOŻ.
 9. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał obsługi lub w przypadku zauważenia na polu osoby, która uległa kontuzji. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić obsługę.
 10. Za szkody materialne lub cielesne wyrządzone w stosunku do innych uczestników zabawy odpowiedzialność ponosi uczestnik lub jego opiekun prawny.
 11. Uczestnictwo w grze laserowy paintball jest możliwe po uiszczeniu opłaty za wstęp zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Ogólnym warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach laserowy jest brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu. Uczestnictwo osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) jest możliwe za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 13. Uznaje się, że każda osoba korzystająca z usług świadczonych w Laser Arena spełnia wymogi opisane w paragrafie wcześniejszym.
 14. Za podanie nieprawdy lub zatajenie okoliczności (choroby, lęki), które by wykluczały zawodnika z możliwości uczestnictwa w grach na terenie Laser Areny odpowiedzialność ponosi sam uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny.
 15. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie będą dopuszczone do gry. O stanie trzeźwości Klienta decyduje Obsługa Laser Arena.
 16. Wyposażenie graczy wydaje obsługa. Uczestnicy rozgrywki są zobowiązani zdać sprzęt możliwie najszybciej po jej zakończeniu, w stanie nie gorszym niż podczas wydawania.
 17. Użytkownicy korzystają z Areny na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 18. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu.
 19. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zarządcy Areny.
 20. Uczestnik świadomie i dobrowolnie decyduje się na udział w grze, świadomy, iż paintball laserowy jest sportem wymagającym ogromnego wysiłku psychofizycznego i mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki, złamania czy inne negatywne skutki zdrowotne).
 21. Należy zakładać kaski ochronne.

Zadzwoń
+48 534 333 334

lub dokonaj rezerwacji poprzez
Kalendarz rezerwacyjny

Arena czynna wyłącznie
po uprzedniej rezerwacji terminu
w godz. od 9:00 do 21:00

Kontakt

Formularz kontaktowy